NENSHKRUHET MARREVESHJA PER THEMELIMIN E BURSES SHQIPTARE TE ENERGJISE ELEKTRIKE – ALPEX

Është nënshkruar sot  Marreveshja  per themelimin e Burses Shqiptare te Energjise Elektrike ALPEX sh.a mes  Drejtorit te KOST Ilir Shala dhe Drejtorit te  OST  Tirane  Skerdi Drenova.

Në një postim në rrjetet sociale Z. Shala shkruan:

Kjo eshte dite historike per te gjithe ne, meqe pas arritjes se:

1. Marreveshjes per themelimin e Bllokut Rregullues Kosove – Shqiperi (Blloku AK), me 26.11.2019,

2. Marreveshjes se re te Kyçjes KOSTT – ENTSO-E, me 30.06.2020, po themelohet per here te pare, Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike ALPEX sh.a, ku KOSTT do te jete aksionar me aksione prej 42.75% dhe OST me 57.25%. 

Selia qendrore e ALPEX sh.a do jete ne Tirane.

Drejtori i  KOSTT sqaron se Objekti i shoqerise ALPEX eshte:

– krijimi, menaxhimi dhe administrimi i tregut te organizuar te energjise elektrike, nepermjet platformes se tregut, bazuar ne nje dite para, dhe brenda te njejtes dite,

– bashkimi i tregjeve elektrike,

– kompensimi financiar ne mes pjesemarresve te tregut,

– zhvillimi i produkteve te energjise elektrike,

– planifikimi, zhvillimi, zbatimi dhe mirembajtja e perpunimit elektronik te te dhenave ne lidhje me tregun e energjise elektrike,

– mbledhja, perpunimi dhe shperndarja e informacionit ne lidhje me produktet e energjise elektrike brenda tregut,

– aktivitetet e konpensimit financiar.

Me kete arritje dhe me operacionalizimin e saj, rritet konkurrenca dhe transparenca ne tregun e energjise elektrike, qe ka ndikim ne çmimin me te lire te energjise elektrike per te gjithe konsumatoret.