Trans Adriatic Pipeline (TAP) Compressor Station – 96% completion Video credits: TAP – Shqiperi

https://youtu.be/B5wA7tnKJa0

TAP aktualisht po përparon më tej në fazën e ndërtimit të tubacionit. Çdo ditë po pastrohen qindra metra të ROW, ndjekur nga rreshtimi, saldimi, shtrimi në kanal dhe mbushja e kanalit të tubacionit në përputhje me hapat dhe afatet e ndërtimit.
Në fund të muajit Prill 2019, projekti TAP ka qenë: 87.5% i përfunduar
Shënim: përqindja e mësipërme e përfundimit përfshin të gjithë fushën e inxhinierisë, prokurimeve si dhe ecurinë sipas 12 hapave të ndërtimit të tubacionit në pjesën tokësore, ndërtimin e impianteve mbi sipërfaqe (stacionet e valvulave të bllokimit, stacionet e kompresorëve dhe terminalin pritës të gazsjellësit) si dhe ndërtimin e instalimin e pjesës detare të gazsjellësit.
Harta më poshtë tregon ecurinë për tre veprimtari kyçe ndërtimi përgjatë gjurmës së TAP-it: pastrimin e ROW, saldimin e tubave dhe mbushjen e kanalit pas shtrirjes së tubacionit të salduar.
Materiali mare : https://www.tap-ag.al/