E ardhmja e tregut të energjisë është në partneritet e biznesit

Forumi “Strategjitë e Energjisë së Rinovueshme në Shqipëri” u mbajt më 11 nëntor 2022, në Pallatin e Kongreseve, Tiranë. Synimi kryesor i te cilit ishte të shërbejë si një platformë e gjerë komunikimi midis aktorëve me kryesorë, duke përfshire institucionet, kompanitë publike dhe private, shoqatat e sektorit të energjisë, ndërtimit dhe ekonomisë së gjelbër ne vend dhe në rajon.

Ky aktivitet u organizua nga Iceberg Exhibitions (https://lnkd.in/ea-if63g) në kuadër të projektit Re-Sources të financuar nga Programi INTERREG IPA CBC Itali – Shqipëri – Mali i Zi 2014/2020 nga Center for Economic Development & International Relations (CEDIR/QZHEMN) (https://qzhemn.al/). Aktivitet që u zhvillua në kuadër të Panairit të Energjisë, Ndërtimit dhe Ekonomisë së Gjelbër (https://lnkd.in/e3gqvdRk), mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në Shqipëri, në datat 11-12 nëntor 2022, në Pallatin e Kongreseve, Tiranë, Shqipëri.

Gjatë tij u alternuan folës dhe përfaqësues të shumtë të sektorit publik dhe privat nga kompani lider në vend dhe nga partnerë dhe përfaqësues të biznesit të huaj veçanërisht nga Italia, dhe rajoni, duke reflektuar eksperiencat e tyre direkte në këtë sektor.

Aktivitet qe evidentoi një vëmendje e shtuar tanimë nga biznesi përgjatë gjithë ciklit të energjisë në të gjithë nënsektorët e tij, si energjia e rinovueshme, efiçienca në energji dhe në ndërtesa, teknologjitë, etj.

Në momentin aktual, duket se çështjet lidhur me krizën e çmimeve në sektorin e energjisë dhe kufizimet që imponojnë masat e kursit, bëjnë më të nevojshme se kurrë ngritjen e partneriteteve duke kultivuar bashkëpunimin ndërsektorial për teknologji, produkte, shërbime dhe zgjidhje të reja dhe inovatore, në përballimin e sfidave të reja.

Mbi te gjitha evidentohet nevoja e një qasje të planifikuar dhe gjithëpërfshirëse në afat të gjatë dhe që çelësi i suksesit në projektet energjetike janë partneritetet e biznesit.

Në këtë drejtim, jemi në një kohë që po shënon kapërcimin ne një etape të re historike, e cila hap mundësi të pafundme për t’u vënë në praktikë. Sigurisht, për sa këtu duhet shmangur qasja pasive: “Thjesht, qëndrimi në vendin e pasagjerit (apo spektatorit) nuk sjell përfitime”.

Ne fakt, vendi po hyn në një treg me deregullim të furnizimeve dhe zhvillimin e tregtimit të burimeve alternative të energjisë dhe certifikatave relative. Një zhvillim që lejon të menduarit për projekte që përputhen me interesat e kompanive më të njohura, që promovojnë më shumë qëndrueshmërinë dhe mundësinë për të bazuar projektet e reja në stimujt e tregut dhe po aq përfshirjen direkt të konsumatorit (përmes vetprodhimit dhe shkëmbimit te energjisë).

Ndërkohe qe mangësitë që trashëgojmë në zhvillimin e burimeve njerëzore bëhen edhe me evidente. Ngritja e kapaciteve dhe ndryshimi i qasjes janë të domosdoshëm në shumë drejtime, ku prioritet është kontributi i burimeve njerëzore, si për shembull në sektorin e energjisë ato që lidhen me EE, Menaxhim Energjetik, DER, Smart Home, Smart City e të ngjashme.

Po ashtu parësorë behet edhe zhvillimi i burimeve të reja të financimit dhe mekanizmave mbështetës përtej atyre të ofruara nga donatorët dhe bankat komerciale. Ekzistenca e lehtësive dhe mekanizmave financues ndihmon në kursimin e energjisë, rritjen e vlerës së produktivitetit dhe arritjen e objektivit të energjisë në qëndrueshmëri dhe mbrojtje më të mirë të mjedisit duke përmbushur standardet evropiane.

Kuadër pra që bën të nevojshme edhe rritjen e rrjetëzimin dhe bashkëpunimit me partnerët kombëtare dhe rajonalë e globale qe ishte dhe objektivi kryesor i Panairit të Energjisë, Ndërtimit & Ekonomisë së Gjelbër 2022 që u zhvillua ne paralele në Pallatin e Kongreseve, përgjatë datave 11-12 Nëntor 2022.

Kështu, ky transformim nuk është as formal dhe as i lidhur me një autoritet publik, por përbën një proces të shumëplanesh dhe gjen një fushë të dobishme në këtë forum me fokus sipërmarrësit dhe konsumatorët si qendër e këtij transformimi. Pra, sfidat mund të tejkalohen vetëm kur institucionet shtetërore, kompanitë dhe bizneset shtetërore, arsimi, ekspertët e lartë dhe palët e tjera të interesit krijojnë sinergji të reja nga punuarit së bashku.

Në këtë drejtim, edhe për mua ishte shume kënaqësi që ishim këtu së bashku, të vetëdijshëm se arritëm të nisnim diçka në interesin tonë, i cili përshtatet më së miri me atë publik dhe të përgjithshëm.

Autori: Dr. Lorenc Gordani është ekspert ligjor për çështjet e energjisë dhe Drejtor i Departamentit të Masterave Profesional pranë Tirana Business University (TBU).