BE:Kosova duhet të fokusohet tek reforma në ekonomi

Kosova ka nevojë për reforma në fushat ekonomike, sociale dhe shëndetësore që janë një pengesë për rritjen dhe konkurrencën, siç është rënë dakord në takimin e dialogut ekonomik dhe financiar të Këshillit të BE-së.

Programi i Reformës Ekonomike (ERP) 2021-2023 u diskutua nga përfaqësuesit e Shteteve Anëtare të BE-së, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, Komisionit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane, si dhe përfaqësues të bankave qendrore të Perëndimit Ballkani dhe Turqia në takimin e tyre vjetor të dialogut të politikës ekonomike. Takimi u organizua nën Presidencinë Sllovene të Këshillit të Bashkimit Evropian.

Takimi u përqendrua në sfidat e shquara në shëndetin publik, fushat ekonomike dhe sociale që shpërthimi i pandemisë Covid-19 solli në Ballkanin Perëndimor, Turqi dhe Shtetet Anëtare të BE. Pjesëmarrësit pranuan solidaritetin e palëkundur midis BE dhe Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë duke siguruar ndihmë në kohë mjekësore dhe financiare për të luftuar pandeminë COVID-19 dhe duke kontribuar për të adresuar ndikimin e saj socio-ekonomik në rajon. Palët ranë dakord që dialogu i politikës ekonomike të këtij viti do të përqëndrohet në mbështetjen e rimëkëmbjes ekonomike afatmesme dhe qëndrueshmërinë e rajonit, ndërsa vazhdojnë të zbutin përkohësisht ndikimin e pandemisë në rritje, punësim dhe kohezion social përmes masave transparente fiskale dhe financiare.

BE do të vazhdojë të mbështesë partnerët e zgjerimit në përmbushjen e kritereve të pranimit ekonomik në përputhje me metodologjinë e rishikuar të zgjerimit të BE. Sa i përket situatës ekonomike të Kosovës në vitin 2020, rritja ekonomike u shndërrua në një recesion të rëndësishëm për shkak të bllokimeve të lidhura me pandeminë dhe kufizimeve të udhëtimit. Në të njëjtën kohë, pengesat kryesore strukturore për rritjen dhe konkurrencën mbeten një sfidë

Takimi i këtij viti rishikoi Programin e Reformës Ekonomike të Kosovës, duke u përqëndruar në zbatimin efektiv të reformave strukturore që do të kontribuojnë në zbutjen e ndikimit të pandemisë dhe përshpejtimin e rimëkëmbjes ekonomike pas krizës, ndërkohë duke mbështetur politikën e qëndrueshme makroekonomike dhe fiskale dhe duke rivendosur gradualisht rregullat fiskale është kyç.

Sa i përket rritjes së konkurrencës dhe rritjes afatgjatë dhe gjithëpërfshirëse, Kosova në veçanti duhet të trajtojë zyrtarizimin e ekonomisë dhe konkurrencën e ulët të sektorit privat; të shfrytëzonjë potencialet e ripërtëritshme dhe të kursimit të energjisë dhe të hapë plotësisht tregun e energjisë; dhe të përmirësojë cilësinë dhe rëndësinë e sistemit arsimor për të rritur punësimin dhe për të zbutur mospërputhjet e aftësive.

Tomáš Szunyog, Shef i Zyrës së BE-së në Kosovë / Përfaqësuesi Special i BE-së, tha:

“Gjatë pandemisë BE-ja ka demonstruar mbështetjen e saj për Kosovën duke ofruar mbështetjen shumë të nevojshme mjekësore dhe financiare për të luftuar krizën pandemike dhe adresimin e ndikimit të saj socio-ekonomik. Reforma strukturore dhe një udhëzim i dakorduar i politikave tani është i nevojshëm, në mënyrë që të ngushtojë hendeku socio-ekonomik midis Kosovës dhe BE-së. ”

Burimi: /mf.rks-gov.net/