ERE miraton tarifat e reja, nuk ndryshon çmimi i abonentëve familjarë dhe biznesi i vogël

Enti Rregullator i Energjisë, ERE, ka miratuar tarifat e reja të energjisë elektrike për dy kompanitë e sektorit energjetik, atij të transmetimit, OST, dhe shpërndarjes, OSSH.

Nga ky vendim nuk preken klientët fundorë të lidhur me tensionin e ulët (0.4 kV), që janë abonentët familjarë dhe biznesi i vogël.

 Në mbledhjen e bordit të ERE, u theksua se tarifat e miratuara mundësojnë kryerjen e mirëmbajtjes dhe investimeve më të nevojshme dhe të domosdoshme në rrjet dhe garantojnë qëndrueshmërinë e sistemit dhe cilësinë e shërbimit të furnizimit të konsumatorëve.

 Pavarësisht aplikimit të OST sh.a për miratimin e një tarife mesatare prej 1.41 lekë/kËh, ERE bazuar në analizën e të dhënave që lidhen me ushtrimin e aktivitetit të transmetimit të energjisë elektrike, vendosi të miratojë tarifën mesatare të transmetimit prej 0.85 lekë/kËh për periudhën rregullatore 1 maj 2022 – 31 dhjetor 2024.

Sa i përket aplikimit të OSSH, ERE në perputhje me kuadrin rregullator në fuqi dhe pas analizimit të të dhënave  për qëllime të përcaktimit të tarifave të shpërndarjes , vendosi të miratojë tarifat e mëposhtme:

 Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 35 kV – 1.55 Lekë/Këh

    Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 0.6 – 20 kV –  3.99  Lekë/Këh

    Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 0.4 kV – 6.42  Lekë/Këh

Ndërkohë tarifa mesatare e shërbimit të shpërndarjes  për periudhën 1 maj – 31 dhjetor 2022, me miratimin e tarifave të mësiperme,  rezulton  5.89  leke/kËh kundrejt tarifës mesatare prej 6.69 lekë /kËh, të kerkuar nga OSSH sh.a.

Me miratimin e tarifave të transmetimit dhe shpërndarjes, ERE paralelisht vlerësoi dhe efektet e këtyre tarifave ndaj cmimit final të  furnizmit të  klientëve familjarë dhe jo familjarë në nivelin e tensionit të ulët 0.4  kV.

Për periudhën e mbetur të vitit 2022, ERE vendosi lënien në fuqi të çmimit të klientëve familjardhe jo familjar të lidhur në nivelin e tensionit 0.4kv.

Ne vijim paraqitet nje tabele ilustruese qe mundeson krahasimin e tarifave aktuale me tarifat e kerkuara nga operatoret si dhe tarifat e cmimet e miratuara nga ERE te cilat do te jene te aplikueshme duke filluar nga data 1 Maj 2022 si vijon.

Burimi: OSHEE